Referat fra generalforsamling 2024

Grundejerforeningen Trondheimsvej

Referat af ordinær generalforsamling

Onsdag d. 6. marts 2024

 

 

 

1.      Valg af dirigent og referent

Martin fra nr. 110 blev valgt som dirigent og Birthe fra nr. 104 som referent.

Martin takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet.

2.      Formandens beretning

Bestyrelsens væsentligste opgave i det seneste år har været at sikre vedligeholdelse af de grønne arealer. Græsset klippes løbende og FGU renholder vores fælles fortov ud mod Oslovej.

Aronia buskene rundt om hesteskoen er blevet klippet ned – dog først i januar 2024, hvorfor denne udgift kommer med i det kommende regnskab.

Sankt Hans bålet måtte desværre aflyses på grund af afbrændingsforbuddet. Bestyrelsen håber på, at det kan afholdes i 2024.

I forbindelse med det store snefald i januar måned, var der rigtig meget sne på vejene. Kommunen sikrer rydning af stamvejen helt op omkring bananen. Det var desværre ikke muligt at skaffe ressourcer til ekstra snerydning på den øvrige del af vejen.

Formandens beretning blev godkendt.

3.      Godkendelse af det reviderede regnskab.

Mogens fremlagde regnskabet, som er revideret og godkendt af revisoren.

Regnskabet blev godkendt.

4.      Forslag fra medlemmerne

Der er ingen indkomne forslag

5.      Forslag fra bestyrelsen og fastsættelse af kontingent for 2024

Mogens gennemgik bestyrelsens forslag og de ca. 20 korrekturrettelser til vedtægterne.

Forslagene blev godkendt.

Kontingentet blev fastholdt uændret på 1.000 kr.

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer

Mogens Rubech og Torben Larsen ønsker ikke genvalg.

Karsten Bak Hansen (nr. 78) og Birthe Bech (nr. 104) blev valgt

7.      Valg af suppleanter

Martin Johansen (nr. 110) og Birgitte Stenholt (nr. 102) blev valgt

8.      Valg af revisor

Søren Wulff Sørensen blev genvalgt

9.      Eventuelt

Det går fremad med Gødvad Samlingspunkt. Der er officiel indvielse d. 21.6.2024 med snoreklip, åben hus på den nye skole og masser af aktiviteteter.

Der kommer først til at ske noget med den gamle skole i 2025. I 2024 bliver der sat plader for vinduerne i to af blokkene. Blokken med tandpleje og administration (mellemtrinsblokken) skal bevares og fortsat anvendes til kommunal børnetandpleje.

Hesteskoen hører til Grundejerforeningen og vi kan bruge den som vi vil. Der var en snak om evt. at genoplive petanqbanen og man er velkommen til at afholde aktiviteter, der kan bidrage til at ”samle” foreningen.

Åbningen af hesteskoen – ved b.a. nedskæring af syrenbuskene – har heldigvis betydet, at vi har haft mindre uønsket aktivitet på området.

 

Formanden afrundede generalforsamlingen og takkede Mogens og Torben for godt samarbejde.