Bestyrelsens beretning for 2008


1 Indledning

 • Bestyrelsen består af:

 • Mogens Jacobsen - nr. 10,

 • Brian Meyer Poulsen - nr. 8,

 • Ann Hamborg - nr. 88,

 • Kurt Jensen - nr. 94 og

 • Jan Jensen - nr. 5

2 Vedligeholdelse af de grønne områder

HedeDanmark har igen forestået græsklipning i den forgangne sommer. Bestyrelsen er stadig tilfreds med arbejdets udførsel og har forlænget kontrakten for det kommende år.

På generalforsamlingen sidste år blev der under punkt 2b enstemmigt besluttet følgende:

 • Grundejerne renholder fællesarealer - dvs. fjerner ukrudt - dog med refusion af en del af kontingent per gang husstanden møder op.

 • Ved afstemning var der klart flertal for punkt 2b. Der blev givet bemyndigelse til at bestyrelsen bestemmer hvordan og hvor meget der refunderes per fremmødt husstand per gang. Der blev stemt om bestyrelsen har mandat til at tilbagebetale penge til husstande der deltager. Dette blev vedtaget. Senest 1. Maj kommer bestyrelsen med datoer for renholdelse af fællesarealer i 2008.

 • Bestyrelsen havde inden generalforsamlingen fået mange tilkendegivelser fra de frivillige, der i de tidligere år havde deltaget i renholdelsen af fællesarealerne. Fællesnævneren har stort set været, at det altid var tordenskjold soldater, der forestod arbejdet og at der af den grund burde være en honorering for at udføre det arbejde, som vi ellers skulle betale en entreprenør for at lave. Tilkendegivelserne har været spredt fra "fuld betaling for arbejdet" til "symbolsk betaling for arbejdet"

 • Bestyrelsen var klar over, at en sådan ordning kunne/ville skabe heftige debatter over hækken og vi var også sikre på, at ikke alle ville være enige i den afgørelse, vi ville nå frem til.

Fakta:

 • Det blev enstemmigt vedtaget på sidste generalforsamling, at beboerne på Trondheimsvej selv skulle sørge for renholdelse af fællesarealerne for at undgå udgiften på 32.000,- kr. og for indkøb og udlægning af flis i bedene.

 • Denne udgift ville dog reelt have været inkl. moms i alt: 66.737,50 kr.

 • Følgende tabel viser priser med og uden moms.


Årsagstekst ex. moms incl. moms

Renholdelse ved Bananen           kr. 2.700,00 kr. 3.375,00

Renholdelse ved Hesteskoen          kr. 32.150,00 kr. 40.187,50

I alt          kr. 34.850,00 kr. 43.562,50

Udlægning og levering af flis          kr. 28.940,00 kr. 36.175,00

I alt          kr. 63.790,00 kr. 79.737,50

Indkøb af flis          kr. 10.000,00 kr. 10.000,00

Udgifter ved arbejdsdagene          kr. 3.000,00 kr. 3.000,00

Samlede udgifter          kr. 50.790,00 kr. 66.737,50


I regnskabet var der afsat op til 50.000,- kr.


Bestyrelsen blev bemyndiget til at bestemme, hvordan og hvor meget, der blev refunderet pr. fremmødt husstand pr. gang og det blev vedtaget, at bestyrelsen havde mandat til at tilbagebetale penge til husstande, der deltager.

 • Der blev husstandsomdelt skriftlig orientering om disse arbejdsopgaver den 3. maj 2008.

 • Der var planlagt 4 arbejdsdage, men det blev kun nødvendigt med 3.

 • Der har i alt på de 3 arbejdsdage deltaget 59 husstande.

Overvejelser og beslutning:

Der er altså udført arbejde for mere end 65.000,- kr., hvis en entreprenør skulle have leveret materialerne og udført arbejdet, men generalforsamlingen vedtog, at der maksimalt skulle betales op til 32.000,- kr. for det fysiske arbejde. Dertil kommer indkøb af flis og udgifter ved arbejdsdagene.

Bestyrelsen har besluttet, at udgangspunktet for betalingen for arbejdet må være de 32.000,- kr. Denne pris skal deles med antal fremmødte husstande på alle 3 fremmødedage.

Dem der så møder op og arbejder en eller flere gange får "betaling" for arbejdet.

Honorar for en arbejdsdag er altså: 32.000 / 59 = 542,- kr. - afrundet til 500,- kr.

Det betyder, at det samlede arbejde er udført for 29.500,- kr.

Hvis alle var mødt op alle gange ville honoraret for en arbejdsdag have været: 32.000 / 195 (3x65) = 164,- kr.

Til de tal-glade er der et bilag med en tabel med diverse nøgletal. (se nederst på siden)

Snerydning har der i skrivende stund heldigvis ikke været behov for.


3 Ordensreglementet

Vi må med glæde konstatere, at ordensreglementet efter vedtagelse ved den stiftende generalforsamling, er blevet efterlevet i den positive ånd, som det blev vedtaget i.

Der dog enkelte grundejere, der mere eller mindre benytter noget af fællesarealerne som oplagsplads eller til at komme af med haveaffald på. Det er beklageligt og jeg skal henstille, at den enkelte grundejer selv sørger for at feje for egen dør.


4 Hjemmeside:

Grundejerforeningen har "hjemmesiden": www.trondheimsvej.dk og Søren (tidl. i nr. 86 og nr. 30) har gjort et stort stykke arbejde med vedligeholdelse af siden.

Søren er rejst til Dragør og derfor ville det være rart, hvis en anden beboer på Trondheimsvej har kompetencen og lysten til at vedligeholde hjemmesiden.

Alle er velkomne til at komme med forslag til indhold m.m.


5 Nyheder

Vi har i løbet af sommeren også fået lagt fliser ved petanque-banen på det store græsareal.


6 Fremtid

Bestyrelsen har afholdt en del møder og selv om overdragelsesforretningen nu er overstået og vi har et acceptabelt niveau for vedligeholdelse af de grønne arealer, så vil der også i fremtiden være en hel del at snakke om på møderne.

Bestyrelsen håber, at vi kan fortsætte udviklingen af de grønne arealer og Trondheimsvej generelt og som det fremgår af forslag a) fra bestyrelsen er det vores opfattelse, at der "mangler noget" ved indkørslen til området.

Vi forventer også, at vi får fat i eller får et godt tilbud på nogle fliser til bordene på begge græsarealerne. Så der også her kan komme nogle gode sommeraftensmøder, hvor vi har socialt samvær og hyggelige stunder.

Vi håber i øvrigt, at vi derudover kan mødes en eller flere sommeraftener, selv om det ikke er for at fjerne ukrudt.

Og så blev combi-motorvejen jo endelig vedtaget.

Tak til de øvrige i bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde.


Afsluttende taloversigt