Referat fra den stiftende generalforsamling

1. november 2005

for

Grundejerforeningen Trondheimsvej i Silkeborg


Dagsorden

1. Gennemgang af de foreslåede vedtægter

2. Gennemgang af indkomne kommentarer til vedtægterne

3. Endelig godkendelse af vedtægter (herunder også valg af version)

a. OBS vedtægterne vedtages ved simpelt flertal blandt de fremmødte på den stiftende generalforsamling.

4. Gennemgang og vedtagelse af ordensregler

5. Status fællesarealer og vedligeholdelse af disse

6. Herefter dagsorden ifølge vedtagne vedtægter

-

Ad. pkt. 1, 2 og 3

Efter Mogens Jakobsen havde budt velkommen på arbejdsgruppens vegne. Arbejdsgruppen havde ikke modtaget skriftlige kommentarer til vedtægterne. De foreslåede vedtægter blev gennemgået af Morten Lauridsen.

Der var kommentarer til følgende paragraffer:

§ 4

foreningen kan lade sådanne beslutninger lyse servitut og pantstiftende på de enkelte ejendomme, uden særskilt godkendelse af grundejerne.

Ovenstående sætning blev fjernet og § 4 lyder herefter således:

§ 4

Med 2/3 majoritet af de på en generalforsamling fremmødte medlemmer er grundejerforeningen berettiget til at træffe bestemmelser om, hvorledes fællesarealerne skal udnyttes. Bestyrelsen kan underskrive aftaler, der effektuerer ovennævnte beslutninger. Ethvert medlem er forpligtet til at efterkomme en sådan bestemmelse, også selv om den kræver økonomisk tilskud fra den enkelte. Udnyttelsen af fællesarealerne skal i øvrigt ske i henhold til lokalplanens bestemmelser.

Indkaldelse til stiftende generalforsamling kan ske med bindende virkning med 14 dages varsel i form af anbefalet eller husstandsomdelt brev til de i skøderne angivne adresser. Indkaldelsen kan også ske pr. mail til en af husejeren opgivet e-mailadresse. Foreningen kan lovligt stiftes, uanset hvor mange der møder til den stiftende generalforsamling.

Grundejerforeningen kan kun ophæves med samtykke fra Silkeborg Kommune.

§ 12 Dagsorden til ordinær generalforsamling

Arbejdsgruppen havde lavet 2 forslag til § 12 og § 16 som begge omhandler valg til bestyrelse.

I det ene forslag var der direkte valg af formand og kasserer.

I det andet forslag konstituerer bestyrelsen sig selv.

Der blev foretaget en afstemning, ved håndsoprækning om hvilken af de 2 muligheder der fremover skal gælde.

23 af de 36 fremmødte stemte for forslaget hvor bestyrelsen selv konstituerer sig.

§ 12 og 16 er efterfølgende tilrettet i henhold til dette.

§ 16

Det blev på mødet diskuteret hvilken rolle suppleanter til bestyrelsen skal have. Man blev derfor enige om at lave en tilføjelse i § 16, så det tydeligt fremgår.

§ 16 lyder herefter således:

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en kasserer og tre medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen forskudt. Intet medlem af bestyrelsen kan sidde mere end 2 år uden at komme på valg til en generalforsamling. Fratrædende medlemmer kan genvælges. Bestyrelsen vælger selv sin formand og kasserer. Der skal vælges 2 suppleanter, der er valgt for 1 år ad gangen. Suppleanterne deltager ikke i bestyrelsesmøder, og indtræder i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem udtræder varigt. Den suppleant der får flest stemmer er 1. suppleant.

Et medlem der er i restance eller har betalt sin restance senere end 7 dage før generalforsamlingen, kan ikke vælges til bestyrelsen.

I forbindelse med den stiftende generalforsamling bliver de 3 bestyrelsesmedlemmer der får flest stemmer valgt for perioden frem til den ordinære generalforsamling marts 2007, og de 2 efterfølgende bestyrelsesmedlemmer bliver valgt for perioden frem til den ordinære generalforsamling marts 2006.

Vedtægterne blev efter ovenstående rettelser enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning.

Vedtægterne skal godkendes endeligt af kommunen.

Vil kommunen ikke godkende vedtægterne, må ændringer tages op på næste ordinære generalforsamling, som afholdes i marts 2006.

Ad. pkt. 4

Mogens Jacobsen fortalte lidt om arbejdsgruppens tanker omkring de udsendte ordensregler.

Der var indkommet en del kommentarer til de udsendte ordensregler, især forslag omkring yderligere stramninger.

Morten Lauritsen fra arbejdsgruppen havde udarbejdet et alternativ til ordensreglerne, som indeholder 10 gode grunde til at det er rart at bo på Trondheimsvej.

Efter lidt diskussion blandt de fremmødte enedes man om at vedtage de alternative ordensregler, blandt andet med den begrundelse at vi ikke har nogen sanktionsmuligheder hvis reglerne ikke overholdes. Men også fordi stramme regler kun er med til at skabe konflikter.

De vedtagne ordensregler er vedlagt dette referat, men kan også findes på hjemmesiden.

Ad. pkt. 5

Mogens Jakobsen gennemgik kort status omkring fællesarealer.

Arbejdsgruppen har modtaget mange mails vedr. fællesarealer og mangler, der bør udbedres af kommunen inden Grundejerforeningen overtager vedligeholdelsen.

Der er aftalt nyt møde med kommunen den 10. november. Status efter dette møde vil blive offentliggjort via hjemmesiden.

Mogens Jakobsen opfordrede til at beboerne også fremover vil gøre bestyrelsen opmærksom på evt. mangler.

-----

Ad. pkt. 6

Herefter overgik man til dagsorden ifølge de vedtagne vedtægter.

Følgende blev valgt til bestyrelsen

Kurt Jensen nr. 94 med 23 stemmer

Jan Jensen nr. 5 med 18 stemmer

Mogens Jacobsen nr. 10 med 29 stemmer

Liselotte Lyngvad nr. 58 med 27 stemmer

Ann Hamborg nr. 88 med 24 stemmer

Dette betyder at Mogens Jacobsen, Liselotte Lyngvad og Ann Hamborg er valgt for perioden frem til den ordinære generalforsamling marts 2007.

Kurt Jensen og Jan Jensen er valg for perioden frem til den ordinære generalforsamling marts 2006.

-----

Følgende blev valgt som suppleanter:

Brian Meyer Poulsen nr. 8 med 14 stemmer

Johnny Hollænder nr. 36 med 13 stemmer

Hvilket betyder at Brian Meyer Poulsen er 1.suppleant og Johnny Hollænder er 2. suppleant.

Stemmetællere til valget var: Preben Bech og Helle Nystrup

Til revisor blev Søren Wulff fra nr. 9 valgt.

-----

Under punktet eventuelt:

Søren i nr. 86 vil gerne lave en hjemmeside for grundejerforeningen. Han er i øjeblikket udstationeret i Afghanistan, men kommer hjem i januar.

De fremmødte blev enige om at tage imod Sørens tilbud. Indtil da anvendes den midlertidige hjemmeside.

Der blev fremført ønske om at området med vandhullet ved indgangen til Trondheimsvej, bliver gjort mere rekreativt.

I øjeblikket tilhører området Silkeborg kommune, så hvis vi vil have noget gjort her kommer vi givetvis også selv til at skulle betale og evt. overtage vedligeholdelsen.

Når bestyrelsen har konstitueret sig, bliver dette lagt på hjemmesiden.

Der vil hurtigst muligt efter bestyrelsens konstitution blive opkrævet 200,- kr. pr. husstand i kontingent, som vedtaget på den stiftende generalforsamling