Referat fra ordinær generalforsamling 1. marts 2012.


Ivan Thygesen (nr. 44), (som siden sidste generalforsamling er trådt ind i bestyrelsen som formand, efter Johnny Hollænders fraflytning), bød velkommen.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Beretning fra bestyrelsen.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Forslag fra medlemmerne.

5. Forslag fra bestyrelsen og fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af suppleanter.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

Punkt 1:

Som dirigent blev valgt Dan Blytækker, (nr. 28) der startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Som referent blev valgt Randi Thygesen (nr. 44).

Punkt 2:

Ivan Thygesen aflagde beretning og fortalte, at der i løbet af 2011 var afholdt 3 bestyrelses-møder, bl.a. med følgende indhold:

Der har været en enkelt klage over græsslåningen. Græsset er slået samme antal gange som året før (og som aftalt med kommunen), men på grund af den meget våde sommer groede græsset mere en normalt og var ofte meget langt inden slåning. Klagen ”afvist” af bestyrelsen.

Som noget nyt vil der i 2012 blive slået græs to gange på arealet mellem Trondheimsvej og Narvikvej. Kommunen har lovet at gøre det – uden betaling.

Sidst, men ikke mindst, har der været flere klager over biler, som benytter Trondheimsvej som genvej til skolen når børnene skal køres til skole.

Bestyrelsen har rettet henvendelse til kommunen som ikke er indstillet på at gøre noget. Det er ikke en privat vej og der er ikke parkering forbudt. Der er derfor ikke umiddelbart noget at gøre.

Der er også rettet henvendelse til skolen, som vil opfordre forældre til at undlade at køre ind ad Trondheimsvej.

Alle som har tilmeldt sig projektet med nedsættelse af ejendomsskatten har i løbet af december måned modtaget brev fra Rafn & Søn. Rafn & Søn arbejder stadig på opgaven. Der er ikke modtaget dato for, hvornår vi kan regne med at opgaven er afsluttet.

Beretningen blev godkendt.

Punkt 3:

Regnskabet blev fremlagt af kasserer Lars Møller (nr. 34).

Årets resultat blev et overskud på 3.137,- kr. mod et budgetteret underskud på 4.188,- kr.

Årsagen er en besparelse på snerydning på 4.500 kr. og at de afsatte 5.000 kr. til uforudsete udgifter ikke er brugt.

Egenkapitalen er ved udgangen af 2011 på 54.389,- kr.

Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4:

Der var i årets løb ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Punkt 5:

Bestyrelsen fremkom med forslag om, at kontingent fastholdes med 1.000 kr. Budget for 2012 blev fremlagt – og godkendt.

Punkt 6:

I indbydelsen til generalforsamlingen stod, at de to bestyrelsesmedlemmer, som var på valg, Michael Lyngvad og Ivan Thygesen begge modtog genvalg.

Michael Lyngvad ønskede alligevel ikke genvalg.

Nyvalgt til bestyrelsen blev Allan Lundfold (nr. 17). Velkommen.

Punkt 7:

Som nye suppleanter blev valgt Carsten Røjkjær (nr. 78) og Erik Jeppesen (nr. 80). Carsten 1. suppleant og Erik 2. suppleant.

Punkt 8:

Som revisor blev Søren W. Sørensen (nr. 9) genvalgt.

Punkt 9:

Evt. – Der kom forslag om, at der på det nederste fællesareal arrangeres Sct. Hans aften med bål. Marianne Blytækker (nr. 28) vil tage initiativ hertil.

- OG SÅ TAGER VI DEN LIGE IGEN:

Af referatet fra forrige år fremgik, at fremmødet var utilfredsstillende. Der var 15 ud af 65 mødt frem.

Sidste var det 14 ud af 65 – altså mere utilfredsstillende.

I år var det 13 ud af 65 – hmm – hvad skal vi så kalde det ??

HVAD KAN VI GØRE FOR AT FÅ FLERE TIL AT MØDE OP?

Referent - Randi Thygesen