Referat fra generalforsamling 13. marts 2008


Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbende år

3. Godkendelse af det reviderede regnskab med tilhørende revisionspåtegning

4. Forslag fra medlemmerne

5. Forslag fra bestyrelsen og fastsættelse af kontingent for det kommende år

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Jan Jensen nr. 5 og Kurt Jensen nr. 92 er på valg

7. Valg af suppleanter

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Ad pkt. 1

Efter at formand Mogens Jacobsen havde budt velkommen, blev Morten Lauridsen (nr. 84) forslået og valgt som dirigent. Brian Meyer Poulsen (nr.8) blev valgt til referent.

Morten kunne som dirigent konstatere, at indkaldelse til generalforsamlingen var sket ifølge vedtægterne.

Ad pkt. 2

Mogens Jacobsen aflagde beretning for bestyrelsen.

Beretningen ligger som bilag på hjemmesiden under referater fra generalforsamling.

Ad pkt. 3.

Alle husstande har betalt kontingent i 2007.

Det udleverede regnskab blev godkendt uden bemærkninger.

Regnskabet er vedlagt - klik her.

Ad pkt. 4.

Bestyrelsen havde modtaget nedenstående forslag fra medlemmerne:

1) Fra nr. 74 Klaus og Christina Andersen:

Ønske om etablering af vejbom eller anden form for hastighedsregulering på Trondheimsvej. Forslaget blev drøftet med argumenter for og imod.Ved afstemning blev det vedtaget ikke at etablere ovenstående. Dog vil Mogens Jacobsen, via en kollega med ansvar for villaveje i Silkeborg, høre om hans erfaringer med hastighedsreguleringer og lignende. Bestyrelsen undersøger endnu engang muligheden for skiltning som supplement til den venlige nabo samtale omkring kørsel med for høj hastighed.

2) Fra nr. 46 John og Claudia Juhler:

Fælles areal / hunde toilet. Under dette punkt blev der af John vist og fortalt efter alle kunstens regler, hvordan man kan fjerne efterladenskaber fra hunde på fællesarealer. Der var enighed om at hundeejere "rydder op" efter hunden. Dette vil blive forsøgt indarbejdet i vores grundregler for Trondheimsvej.

Ad pkt. 5.

Beplantningsforslagene blev gennemgået og for hver enkelt forslag blev der foretaget afstemning.

1a) Beplantning af træer langs indkørsel til Trondheimsvej og første stikvej til højre - nedstemt.

1b) Beplantning af træer fra første stikvej på højre hånd og ned til nr. 2. - nedstemt.

1c) Rhododendronbede - nedstemt.

1d) Beplantning af snebær på venstre side skråning langs første del af Trondheimsvej kommende fra Oslo vej - nedstemt.

1e) Den lille skrænt ved nr. 96 gående langt stien - blev ved afstemning vedtaget at dette stykke skal ryddes for ukrudt og tilsåes med græs eller beplantes af HedeDanmark.

Bestyrelsen igangsætter dette.

Renholdelse af fællesarealer - dvs. fjernelse af ukrudt - følgende forslag blev der stemt om:

2a) HedeDanmark betales for at renholde fællesarealer

2b) Grundejerne renholder fællesarealer - dvs. fjerner ukrudt - dog med refusion af en del af kontingent per gang husstanden møder op.

Ved afstemning var der klart flertal for punkt 2b. Der blev givet bemyndigelse til at bestyrelsen bestemmer hvordan og hvor meget der refunderes per fremmødt husstand per gang.

Der blev stemt om bestyrelsen har mandat til at tilbagebetale penge til husstande der deltager.

Dette blev vedtaget. Senest 1. Maj kommer bestyrelsen med datoer for renholdelse af fællesarealer i 2008

Kontingent:

Budget for 2008 blev gennemgået og sammenholdt med beslutningerne truffet ovenfor blev kontingent for 2008 fastsat til 1000 kroner per husstand. Dette blev ved afstemning vedtaget. Der kommer en opkrævning herpå.

Ad pkt. 6.

Både Jan Jensen nr. 5 og Kurt Jensen nr. 82 var villig til genvalg.

De blev begge genvalgt.

Ad pkt. 7.

Johnny Hollænder nr. 36 blev genvalgt som suppleant.

Derudover blev Michael Lyngvad nr. 58 valgt som suppleant.

Ad pkt. 8.

Søren Wulff fra nr. 9. blev genvalgt som revisor

Ad pkt. 9.

Eventuelt:

1)

Mogens Jacobsen overtager ansvaret og rollen som "WEB MASTER og Ansvarshavende WEB redaktør" for Trondheimsvej hjemmeside: www.trondheimsvej.dk.

2)

Bestyrelsen blev gjort opmærksom på at "Bananen" ikke altid blev slået i samme tids intervaller som "hesteskoen".

Dette vil bestyrelsen påtale overfor Hedeselskabet A/S.

3)

Mogens Jacobsen takkede Morten Lauritsen for god og ordentlig styring af mødet - en krævende rolle med de meget proaktive mødedeltagere.

TAK TIL ALLE FREMMØDTE !