Referat fra generalforsamling 2021

Referat af ordinær generalforsamling i

Grundejerforeningen Trondheimsvej Silkeborg,

Onsdag, 16. juni 2021 kl. 19.00.

Mogens Rubech Jacobsen (nr. 10) bød velkommen.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Beretning fra bestyrelsen.

3. Godkendelse af revideret regnskab.

4. Forslag fra medlemmerne.

5. Forslag fra bestyrelsen og fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af suppleanter.

8. Valg af revisor.

9. Evt.

Bestyrelsen beklager ikke at kunne overholde vedtægternes § 9 vedr. dato for afholdelse af generalforsamlingen og for ikke at overholde tidsfristen for indkaldelse til generalforsamlingen.

Punkt 1:

Som dirigent blev valgt Morten Lauritsen (nr. 84)

Som referent blev valgt Randi Thygesen (nr. 44).

Punkt 2:

Da formanden, Morten Bay Dahl er fraflyttet siden sidste generalforsamling blev beretningen aflagt af Mogens Rubech.

Udover Morten Bay Dahl er også Nikolaj Møller-Jensen fraflyttet og stoppet i bestyrelsen. I bestyrelsen er derfor indtrådt de to suppleanter, Torben Larsen (nr. 6) og Randi Thygesen (nr. 44).

Sct. Hans blev afholdt 2020 med ganske pænt fremmøde.

Udover Sct. Hans har bestyrelsens opgave stort set været koncentreret om de grønne områder. Bestyrelsen vil forsøge at få optimeret græsslåningen. Der går meget lang tid mellem græsset bliver slået og der kommer derfor til at ligge store ”klumper” græs. Hvis det slås oftere kan dette undgås.

Beretningen blev godkendt.

Punkt 3:

Regnskabet blev fremlagt af kasserer Mogens Rubech.

Årets resultat blev et underskud på 61.155,- kr. mod et budgetteret underskud på 57.280,- kr.

Årsagen til underskuddet er, at der i 2020 ikke er indbetalt kontingent.

Foreningens egenkapital var ved udgangen af 2019 111.398,- kr. og da der ikke var større udgifter i udsigt, blev det af bestyrelsen besluttet, at der ikke skulle betales kontingent i 2020.

Foreningens egenkapital er ved udgangen af 2020 på 50.243,- kr.

Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4:

Der var ikke fremkommet forslag fra medlemmerne.

Punkt 5:

Bestyrelsen foreslog kontingent igen blev sat til 1.000 kr. hvilket kunne godkendes af alle fremmødte.

Bestyrelsen udsender opkrævning (er udsendt)

Punkt 6:

På valg til bestyrelsen var:

Per Vestergaard, Dan Blytækker og Randi Thygesen.

Per Vestergaard og Dan Blytækker blev genvalgt og ny i bestyrelsen kom Morten Blaaberg Nielsen (nr. 32)

Punkt 7:

Da begge suppleanter var indtrådt i bestyrelsen skulle 2 nye vælges.

Som suppleanter blev valgt Randi Thygesen og Martin Johansen (nr. 110)

Punkt 8:

Valg af revisor - Søren W. Sørensen (nr. 9) blev genvalg.

Punkt 9:

Under evt. spurgte Søren Vestergaard (nr. 15) om der er en plan med de grønne områder.

Træerne på ”bananen” er blevet meget store. Bestyrelsen vil drøfte det på næste bestyrelsesmøde, om der skal gøres noget.

Endvidere blev efterspurgt, om der kan være mulighed for et støjværn ud mod Oslovej. Beboerne der bor ud mod Oslovej undersøger i første omgang selv hos kommunen.

13 husstande var fremmødt.

Referent Randi Thygesen