Referat fra generalforsamling 2022

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trondheimsvej


Dato: tirsdag den 8 marts 2022 kl. 19:00

Sted: Gødvad hallen 1 sal.

Deltager fra bestyrelsen (husnummer i parentes):

· Formand - (32) Morten Blaabjerg Nielsen

· Kasserer - (10) Mogens Rubech Jacobsen

· Sekretær - (30) Per Vestergaard (fraværende)

· (28) Dan Blytækker

· (6) Torben Larsen

Samlet deltagelse: 9 beboer (inkl. bestyrelse)


Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

(16) Lærke modtog valg som dirigent. Og starter med at konstaterer at mødet er rettidig indkaldt, datoen er korrekt, dog med en senere ugedagskorrigering, som er blevet udleveret i alles postkasser.


(110) Martin valgt som referent.


2. Formandens beretning

Det har været et forholdsvis rolig år. Corona var medvirkende til at der ikke blev afholdt så mange bestyrelsesmøder.

Der blev berettet om den grønne områdeplan, som har fyldt en del. (10) Mogens kunne tilføje en mere detaljere beskrivelse af de arealer, der hører ind under grundejerforeningen. Samt de tiltag der har været i det forgangne år.

Derforuden blev henvist til grundejerforeningens hjemmeside https://www.trondheimsvej.dk/, formanden vil se nærmere på denne. Facebook gruppen ”Grundejerforeningen Trondheimsvej” blev også nævnt.

Ydermere blev nævnt at et bænkesæt var blevet udsat for hærværk i hesteskoen og de tiltag der var foretaget for at det ikke sker igen. (Træerne blev beskåret og der er lidt mere åbent)


3. Godkendelse af det reviderede regnskab

Regnskabet er tilgængeligt på grundejerforeningens hjemmeside: https://www.trondheimsvej.dk/generalforsamlinger/regnskaber/regnskab-2021

Kasseren gennemgik regnskabet og redegjorde for udgifterne ifb. med vedligehold af arealerne. Samt gennemgang af note 1 og note 2 om græsslåning og fortovsrensning.

Regnskabet var blevet revideret af (9) Søren og blev indstillet til godkendelse og blev godkendt.


4. Forslag fra medlemmerne

Der er ikke tilgået bestyrelsen nogen forslag.

Flere forslag fra beboerne så dog dagens lys, så som forslag om fælles områdetelt. Forslagene er ikke rettidig indgivet, men bestyrelsen har lyttet til ideerne og vil vende dem på kommende bestyrelsesmøder.


5. Forslag fra bestyrelsen og fastsættelse af kontingent for 2022

Bestyrelsen indstiller at det årlige kontingent bibeholdes på kr. 1.000, -. Dette blev vedtaget.


6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

(10) Mogens og (6) Torben er på valg og stiller op til genvalg. De blev genvalgt med klapsalver.

(30) Per, som var fraværende, havde meddelt bestyrelsen at han gerne vil stille sin plads i bestyrelsen til rådighed for andre, såfremt interessen var der blandt de fremmødte. (22) René vil gerne indtræde og er valgt til bestyrelsen for den resterende 1 års periode.


7. Valg af suppleanter

(16) Lærke er valgt som 1. suppleant

(30) Per er valgt som 2. suppleant (in-absentia)


8. Valg af revisor

(9) Søren er på valg og modtager genvalg. Han er genvalgt.


9. Eventuelt

En række emner af forskellig aktualitet bliver vendt og diskuteret. Heriblandt (22) Renés levende hegn, som ikke kan gro og overvejes udskiftet med et fysisk hegn. Samt (110) Martins 2 indbrud.

Mødedeltagelsen på generalforsamling blev også vendt (under andre punkter), idet deltagelsen ikke er særlig høj.

Herefter blev det lidt vanskeligt at referere, idet flere tog ordet i bedste hegnsmøde stil.

Mødet blev hævet kl. 20:15.

Tak for et informativt møde og tak til bestyrelsen for den aktive indsats i det forgangne år.