Referat fra generalforsamling 2023

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trondheimsvej

Mandag den 6. marts 2023 kl. 19:00

Sted: Gødvad hallen 1 sal.

Deltagere:

Torben, nr. 6  -  Mogens, nr. 10  -  Dan, nr. 28  -  Marianne, nr. 28  -  Morten, nr. 32  -  Allan, nr. 50  -  Birthe, nr. 64  -  Ejgil, nr. 64  -  Karsten,  nr. 78  -  Helle, nr. 84  -  Mads, nr. 88  -  Elsebeth nr. 88, Ole,  nr. 90

+ en mere?

 punkt

Kommentar

1. Valg af dirigent og referent

Mads Faber blev valgt som dirigent. Elsebeth Faber blev valgt som referent.


2. Formandens beretning

Det har været et stille år. Vi har oplevet prisstigninger på vedligeholdelse af de grønne arealer. Derudover kunne formanden berette at forslag til kontingentet for 2023 (jf. pkt.5) bliver 1.000 kr. Vi har haft de samme antal slåninger af græsarealerne som sidste år. FGU varetager stadig slåning af græs ind i mod skoven samt vedligeholder fortovet.

Aronia-busken ved hesteskoen skal i år beskæres. Derudover, er der indkøbt 2 borde/bænkesæt. Det er blevet undersøgt om det kunne være interessant at indkøbe robotplæneklippere, men pga. udfordringer med etablering af adgang til strøm mm. kan det ikke betale sig.

Formandens beretning blev godkendt med akklamation.


3. Godkendelse af det reviderede regnskab

Alle 65 parceller har betalt kontingent.

Det blev udspecificeret at udgiften til vedligeholdelse af ‘Fortov v. indfaldsvejen’ dækker for 2021 + 2022. Resultat pr. 23 januar 2023 er -4.980 kr.

Regnskabet blev godkendt med akklamation.


4. Forslag fra medlemmerne

Kurt (nr. 94) har pr. mail indsendt forslag om beplantning ved stierne mod gymnasiet for at fremme biodiversitet, men kunne ikke selv deltage på generalforsamlingen. Mogens præsenterede derfor forslaget på vegne af Kurt. Kurt har modtaget tilbud fra firmaet ‘Let it be’ på 20.147 kr. og forespurgte generalforsamlingen om der er stemning for at bruge et beløb i denne størrelsesorden, samt om bestyrelsen kunne bemyndiges til at udarbejde og gennemføre projektet ?

Dan (nr. 28) nævner at bestyrelsen tidligere har været i dialog med kommunen vedr. lignede projekt. Der fandt de ud af at det er meget omfattende da jorden skal pløjes grundigt før man kan så i den. Det blev derfor en meget omkostningsfuld post. Det skal klippes ned hvert år, men det bliver græsset i forvejen og det vil derfor ikke være en ekstra udgift.

Mogens (nr. 10) synes tilbuddet er for dyrt. Han har derfor haft kontakt til en ekspert inden for området. Han rådede til at pløje jorden op med en havefræser, og derudover så frøene (dem kan Mogens skaffe til i alt 500 kr. igennem en bekendt, og anslår en samlet udgift måske kan reduceres til kr. 2.000-5.000).

Allan (nr. 50) kan godt lide det lange græs som det er nu. Og foreslår derudover at vi tager stilling til hvor langt vi gerne vil have græsset på alle vore arealer.

Karsten (nr. 78) henstiller til at dialogen skal være omkring biodiversitet og bier som det primære, og i mindre grad om hvad der er smukt.

Elsebeth (nr. 88) nævner at blomsterne på volden er flotte i én måned og ellers ser området trist ud resten af året.

Helle (nr. 84) foreslår en kombi-løsning hvor man blander frø i det lange græs.

Allan (nr. 50) minder om at volden ved Dybkjær skolen, hvor der også tidligere er sået frø, er meget større end arealet som forslaget omhandler.

Ole (nr. 90) nævner at det lange græs vi oplevede i sensommeren i 2022 var farligt, da der betød dårligt udsyn, og højden på eventuel beplantning i området derfor skulle tænkes ind.

Mads (nr. 88) synes det er ærgerligt hvis blomsterne bliver højere end det lange græs, som han er begejstret for. I tråd med Karstens kommentar stiller han sig positivt ift. at grundejerforeningen påtager sig et ansvar for biodiversiteten, men er bekymret for udseendet og vil selv være ærgerlig over et beplantningsbælte langs egen grund mod stien. I stedet foreslår han større klynger af beplantningsområder fx i slugten, hvor der ifm. tiltrængt oprydning også bør efterlades fældede træer og buskads til insektbo. I det hele taget at vi skal være opmærksomme på at slugten ikke springer i skov, og at vi kan gøre mere for at benytte dette unikke område aktivt, fx med en udsigtsbænk og blomsterbeplantning.

Formanden konkluderede at forslaget i sin nuværende form ikke kan godtages, men at der i bestyrelsen arbejdes videre på at indhente mere viden, alternative tilbud og løsningsmuligheder.


5. Forslag fra bestyrelsen og fastsættelse af kontingent for 2023

Kontingentet fastholdes på 1.000 kr. for kommende år og budgettet vedtages. 


6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Der var genvalg til Dan Blytækker og René Rimer Sørensen. Efter eget ønske træder formand Morten Blaabjerg Nielsen ud af bestyrelsen. Ole Juul Knudsen indtræder i bestyrelsen.


7. Valg af suppleanter

Lærke Reinholdt (nr. 16) fortsætter som 1. suppleant, og Karsten Bak Hansen (nr. 78) indtræder som 2. suppleant.


8. Valg af revisor

Søren Wulf Sørensen fortsætter som revisor.


9. Eventuelt

Allan (nr. 50) påpegede at den nye Dybkjær skole står klar til efteråret/vinter 2023. Derefter bliver den gamle Dybkjær skolen revet ned. Vi skal være opmærksomme på hvad kommunen påregner at opsætte ud imod stien (hegn/hæk, læbælte el lign.). Det skal undersøges nærmere i den kommende tid.

Mogens (nr. 10) foreslog i tråd med Mads’ kommentarer at lave runde klyngeområder med vilde blomster, i stedet for at plante langs stien. Samt at der vil kunne foretages besparelser på klipning ved at begrænse antallet af klipninger på større områder.

I forlængelse heraf blev det foreslået og vedtaget at gøre ‘Vedligeholdelse af grønne arealer’ til et fast punkt på generalforsamlingens dagsorden. Både fordi der er mange meninger herom, og fordi klipning udgør den største udgift i regnskabet.

Allan (nr. 50) påpegede at hvis man i slugten etablerer bænke og rigtige stier, udover trampestier, skal det vedligeholdes med deraf følgende udgifter.


Formanden afrundede mødet, og takkede for det flotte fremmøde på årets generalforsamling.


Ref.; Elsebeth nr. 88