Referat fra generalforsamling 15. marts 2007


Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab med tilhørende revisionspåtegning

4. Forslag fra medlemmerne

5. Forslag fra bestyrelsen og fastsættelse af kontingent for det kommende år.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – Mogens Rubech Jakobsen nr. 10, Ann Hamborg nr.88 og Liselotte Lyngvad nr. 58 er på valg.

7. Valg af suppleanter

8. Valg af revisor

9. Eventuelt


Ad. pkt. 1

Efter Mogens Jacobsen havde budt velkommen, blev Morten Lauridsen (nr. 84) foreslået og valgt som dirigent. Liselotte Lyngvad blev valgt til referent.

Morten kunne som dirigent konstaterer at indkaldelse til generalforsamlingen var sket ifølge vedtægterne.


Ad. pkt. 2

Mogens Jakobsen aflagde beretning for bestyrelsen. Beretningen ligger som bilag på hjemmesiden under referater fra generalforsamlinger.

Ad. pkt. 3

Alle husstande har betalt kontingent dog ikke den sidste grund (nr. 50), hvor man først nu er gået i gang med at bygge.

Det udleverede regnskab blev godkendt uden bemærkninger. Regnskabet - klik her.

Ad. pkt. 4

Bestyrelsen havde modtaget nedenstående forslag fra medlemmerne.

Fra Anna i Nr. 8

1) Snerydning

Det er naturligvis kommunen som skal rydde vejen men prioriteringen af Trondheimsvej og især B vejen ned mod vores ende af vejen kommer temmelig langt nede.

Det kunne godt ønskes, at der blev lavet en aftale om rydning

- ikke at det skal være hver gang der falder 5 cm men måske bare muligheden for at kunne få dem ud til at "grundrydde" så man ikke skal rydde hele indkørslen + hele vendepladsen for at komme ud.

Bestyrelsen har indhentet tilbud på snerydning sidste år hos Hedeselskabet. I tilbuddet fra sidste år koster snedrydning af vejene 1.400,- kr. ex. moms, hvis der skal saltes samtidig er prisen 1.800,- kr. eks. moms.

Et tilbud fra Høgdal Entreprenør i dag lød på 2.800,- ex. Moms. De opgivne priser er pr. gang. Man blev på mødet enige om følgende:

Da det er meget dyrt at få ryddet sne, og kommunen samtidig har pligt til at rydde sne, opfordres alle beboere til at ringe til kommunen, ved snefald som svarer til det vi fik i februar, hvor det var meget svært at komme ud af vejen.

Samtidig gav de fremmødte medlemmer af grundejerforeningen, bestyrelsen lov til at bestille privat snerydning, hvis det skønnes at være nødvendigt. Dette vil kun ske i yderste nødstilfælde, når det efter gentagne forsøg ikke er lykkedes at få kommunen ud at rydde. Dette blev vedtaget ved håndsoprækning.

2) Petanquebane

For at skabe et fælles mødested for de voksne på vejen foreslås etablering af en petanquebane på det store fællesareal - evt. anlæggelse af lidt fliser ved siden af som et par af vores fine borde kunne stå på.

Det blev ved afstemning besluttet, at der etableres en petanquebane, hvis dette kan gøres for maksimalt 5000 kr.

3) Vedligeholdelse

Det har været rigtig hyggeligt at mødes 2-3 gange i 2006 for at ordne bedene på det store fællesareal men hvis der er midler i foreningen ville jeg klart foretrække, at vi fik f.eks. Hedeselskabet til at ordne det en eller et par gange i løbet af sæsonen. I stedet ville forslag 2) kunne etableres ved brug af mere frivillig hjælp.

Det blev ved afstemning besluttet at bestyrelsen skal takke ja til det fremsendte tilbud fra Hedeselskabet. Dog skal bestyrelsen forsøge at forhandle prisen yderligere ned.

4) Beplantning

Beplantning med rhododendron for at skabe stedsegrønne og blomstrende områder på vejen og ved fællesarealet. Det kunne f.eks. være ved de 2 hjørnegrunde ved fællesarealet og i buen ved fællesarealet, så der fra 3 vinkler var blomstrende rhododendron fra maj til september. Ligeledes i midten på det øverste fællesareal "bananen" da alle beboer rundt om dette areal ville få glæde heraf.

Alle de fremmødte mente det ville pynte, men omvendt er det også dyrt at anlægge. Derfor blev det besluttet at bestyrelsen skal få priser hjem på hvad det vil koste. Budget for anlægget skal fremlægges på næste ordinære generalforsamling, hvor medlemmerne så har bedre forudsætninger for en beslutning.


5) En række træer ved indkørslen til vejen og evt. langs det grønne stykke over mod skolens areal - det er lidt kedeligt at se på. Alternativt syrener og rødeg ligesom ved fællesarealet.

Beslutning som ovenstående punkt.

Mike og Janni i nr. 68.

6) Undersøge mulighederne for at få lavet vejbump/chikaner i starten af Trondheimsvej - og andre steder, hvis nødvendigt - for at få sænket farten i et kvarter med mange børn.

Det er os der bor her, der også kører her. Et flertal af de fremmødte medlemmer mente ikke at chikaner og bump er løsningen.

Bestyrelsen skal i stedet søge kommunen om at få området godkendt som 30 km zone. Der skal sættes zoneskilt op ved indkørsel til vejen og skilt som gør opmærksom på legende børn.

Endvidere skal der fra de fremmødte medlemmer og bestyrelsen lyde en kraftig opfordring til alle om at køre pænt. Fordi man selv bor i bunden af en vej, er det ikke ensbetydende med, at man ikke skal tage hensyn til andre. Der er børn i de fleste huse, også i de huse der ligger i starten af gaden. Det er i orden at man som nabo gør sin nabo opmærksom på at han/hun kører for stærkt, og der opfordres til at alle tager fat i ”fartbøllerne” når de ser der køres for stærkt.

Ad. pkt. 5

Budgettet for det kommende år blev gennemgået og sammenholdt med de beslutninger der blev truffet under pkt.4.

De forlag der er kommet frem vedr. renholdelse af bede, samt vedligeholdelse af ekstra græs (som omtalt i bestyrelsens beretning) løber op i ca. 20.000 kr.

Det blev besluttet at bruge af foreningens egenkapital til anlæg af petanquebane.

Man stemte herefter om en fastsættelse af kontingent til 800 kr. for det næste år, hvilket blev vedtaget.

Ad. pkt. 6

Både Mogens Rubech Jakobsen (nr. 10) og Ann Hamborg ( 88) var villige til genvalg.

De blev begge genvalgt.

Liselotte Lyngvad (nr. 58) ønskede ikke at genopstille.

Brian Meyer Poulsen nr. 8 opstillede og blev valgt til bestyrelsen.

Ad. pkt. 7

Johnny Hollænder nr. 36 blev genvalgt som suppleant.

Derudover blev Per Amtoft fra nr. 20 valgt som suppleant.

Ad. pkt. 8

Søren Wulff fra nr. 9 blev genvalgt som revisor.

Ad. pkt. 9

Morten gjorde opmærksom på at GIF i år kan fejre 75 års fødselsdag. I den forbindelse bliver der den 25. august afholdt en områdefest. Der er mulighed for at bestille bord til flere, der gerne vil sidde sammen.

Hver søndag kl. 10.00 og hver onsdag kl. 18.00 er der fælles løbetræning fra klubhuset. Selv om Trondheimsvej er godt repræsenteret er der stadig god plads til flere.

Vi blev sidste år enige om at nytilflyttere skal have en blomst og et velkommen til gaden af et bestyrelsesmedlem. Samtidig vil de få udleveret grundejerforeningens vedtægter. Vi har ikke været gode til dette i det forgangne år, men dette vil blive gjort fremover.