Referat fra generalforsamling 2. marts 2009


Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbende år

3. Godkendelse af det reviderede regnskab med tilhørende revisionspåtegning

4. Forslag fra medlemmerne

5. Forslag fra bestyrelsen og fastsættelse af kontingent for det kommende år

a: Plantning af allétræer ved indfaldsvejen langs fortovet

b: Entreprenør forstår vedligeholdelse af fællesarealer

c: Hvis hjemmesiden skal bestå, skal der findes en webmaster

6. Valg af bestyrelselsmedlemmer: Mogens Rubech Jacobsen, nr. 10, Ann Hamborg nr. 88 og Brian Meyer Poulsen, nr. 8 er alle på valg og ønsker ikke at genopstille.

7. Valg af suppleanter

8. Valg af revisor

9. Eventuelt


Ad pkt. 1

Efter at formand Mogens Jacobsen havde budt velkommen, blev Morten Lauridsen (nr. 84) forslået og valgt som dirigent. Brian Meyer Poulsen (nr.8) blev valgt til referent.

Morten kunne som dirigent konstatere, at indkaldelse til generalforsamlingen var sket ifølge vedtægterne.


Ad pkt. 2

Mogens Jacobsen aflagde beretning for bestyrelsen. Beretningen ligger som bilag på hjemmesiden under referater fra generalforsamling.


Ad pkt. 3.

Alle husstande har betalt kontingent i 2008.

Det udleverede regnskab blev godkendt uden bemærkninger.

Regnskabet er vedlagt og ligger som bilag på hjemmesiden under referater fra generalforsamlinger.


Ad pkt. 4.

Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag fra medlemmerne


Ad pkt. 5.

• a: Plantning af allétræer ved indfaldsvejen langs fortovet blev ved afstemning vedtaget. Formanden gav en kort kommentar til hvorfor forslaget var blevet stillet.

• b: Entreprenør til at vedligeholde fællesarealer blev ved afstemning vedtaget. Formanden gav en god og konstruktiv kommentar og forklaring på hvorfor forslaget var blevet stillet. Der blev efterfølgende debattere livligt, men i en god ånd.

• c: Hjemmesiden / ny webmaster. Formanden fortalte om status på Trondheimsvej`s hjemmeside. Der er pt. ingen som er ansvarlig, men Morten Lauritsen nr. 84 meldte sig til at tage kontakt til nuværende webmaster (Søren som er fraflyttet trondheimsvej) og så ville Morten undersøge om han kunne være den nye webmaster (dette er dog op til den nye bestyrelse).

• Gennemgang af budgettet 2009 incl. kontingent som blev fastsat til 1500 kr., forslaget blev vedtaget.


Ad pkt. 6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Rikke Munk Zacho nr. 86, Lars Møller nr. 34 og Kim Vinjegaard nr. 28 blev alle valgt som nye bestyrelsesmedlemmer, stort tillykke og velkommen til


Ad pkt. 7.

Johnny Hollænder nr. 36 og Michael Lyngvad nr. 58 blev genvalgt som suppleanter.


Ad pkt. 8.

Søren Wulff fra nr. 9. blev genvalgt som revisor (bestyrelsen henvender sig da han ikke var tilstede).


Ad pkt. 9.

Eventuelt:

• Der blev givet en tak til de 3 afgående bestyrelsesmedlemmer.

• Der blev kort diskuteret den stigende trafik som er kommet ned til området ud for nr. 16 og nr. 2, hvor biler holder i svinget og læsser børn af eller går til børnehave, fodbold m.m. derfra, hvilket giver gener, når man holder i et sving. Der vil blive rettet henvendelse til idrætsforeningen, samt dette tages yderligere op i den nye bestyrelse.

• Det blev diskuteret, om der skulle gøres noget ved kørsel på tværs ved hesteskoens fællesareal, hvilket den nye bestyrelse tager op på et kommende møde.

• Til sidst blev der takket af fra Formanden og han bød samtidig de nye medlemmer velkommen.


TAK TIL ALLE FREMMØDTE !