Vedtægter

Gældende vedtægter pr. 7. marts 2024

 

§ 1.Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Grundejerforeningen Trondheimsvej.

Foreningens hjemsted er Silkeborg kommune

§ 2. Foreningens formål

Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende og fremtidige fælles interesser og forpligtelser.

Det er endvidere foreningens formål at varetage drift og vedligeholdelse af fællesarealer indenfor området, herunder grønne områder og private fællesstier. Der udarbejdes ordensreglement for disse fællesarealer.

Foreningen skal endvidere opmærksomt følge udviklingen i de tilgrænsende områder, og om muligt gøre foreningens eventuelle ønsker om indflydelse gældende med de af generalforsamlingen fastsatte generelle og specielle retningslinier.

Det er ikke bestyrelsens opgave at løse indbyrdes uenighed mellem naboer. Eventuelle uenigheder løses med udgangspunkt i lokalplanen, foreningens vedtægter og ordensregler samt anden gældende lovgivning.

§ 3. Lokalplan

Foreningen er oprettet i henhold til lokalplan nr. 142.06 for Silkeborg Kommune.
Ændret ved lokalplan 13-021 ”For et bydelscenter i Gødvad” 

§ 4 Bemyndigelse

Med 2/3 majoritet af de på en generalforsamling fremmødte medlemmer er grundejerforeningen berettiget til at træffe bestemmelser om, hvorledes fællesarealerne skal udnyttes. Bestyrelsen kan underskrive aftaler, der effektuerer ovennævnte beslutninger. Ethvert medlem er forpligtet til at efterkomme en sådan bestemmelse, også selv om den kræver økonomisk tilskud fra den enkelte. Udnyttelsen af fællesarealerne skal i øvrigt ske i henhold til lokalplanens bestemmelser.

Grundejerforeningen kan kun ophæves med samtykke fra Silkeborg Kommune.

§ 5. Medlemmer

Medlemmer af grundejerforeningen er de til enhver tid tinglyste ejere af følgende matr.nr. (Tallet i parentes er husnr.)

8ch (1), 8eq (2), 8cg (3), 8ep (4), 8cd (5), 8eo (6), 8ce (7), 8en (8), 8cf (9), 8em (10), 8ci (11), 8el (12), 8ck (13), 8ek (14), 8cl (15), 8ei (16), 8cm (17), 8eh (18), 8cn (19), 8eg (20), 8ef (22), 8ee (24), 8ed (26), 8ec (28), 8eb (30), 8ea (32), 8dø (34),

8dæ (36), 8dz (38), 8dy (40), 8dx (42), 8dv (44), 8du (46), 8dt (48), 8ds (50),

8dr (52), 8dq (54), 8dp (56), 8do (58), 8dn (60), 8dm (62), 8dl (64), 8dk (66),

8di (68), 8dh (70), 8dg (72), 8df (74), 8de (76), 8dd (78), 8dc (80), 8db (82),

8da (84), 8cø (86), 8cæ (88), 8cz (90), 8cy (92), 8cx (94), 8cv (96), 8cu (98),

8ct (100), 8cs (102), 8cr (104), 8cq (106), 8cp (108), 8co (110)

Med 2/3 flertal af de på en generalforsamling fremmødte medlemmer kan det besluttes, at ejere af grunde udenfor området kan optages som medlemmer af foreningen, eller at denne skal sammensluttes med en anden grundejerforening.

§ 6. Kontingent

Det årlige kontingent betales forud senest den 31. marts og fastsættes på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen ved almindelig stemmeflerhed.

Det samlede kontingent betales med lige store beløb af de enkelte grundejere for hver ejendom, uanset ejendommens størrelse og uanset om ejendommen støder op til fælles sti eller fælles arealer.

Med mindre generalforsamlingen måtte beslutte en anden opkrævningsmåde betales kontingentet som bankoverførsel eller kontant til foreningens kasserer.

§ 7. Hæftelse, rettigheder og pligter

For grundejerforeningens forpligtelser hæfter foreningens medlemmer alene indbyrdes for hver sin del overfor grundejerforeningen, så grundejerforeningens kreditorer ikke kan rette krav mod de enkelte medlemmer.

I tilfælde af ejerskifte indtræder den nye ejer af vedkommende ejendom i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor grundejerforeningen, og det tidligere medlem kan ikke rejse noget krav om udbetaling af noget beløb i forbindelse med sin udtræden af foreningen. Refusionsopgørelse mellem sælger og køber af forudbetalt kontingent er grundejerforeningen uvedkommende. Medlemmets andel i grundejerforeningens formue kan ikke gøres til genstand for særskilt overdragelse eller nogen form for individuel eller universel retsforfølgning.

§ 8. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i foreningens anliggender indenfor de i vedtægterne fastsatte bestemmelser.

§ 9. Indkaldelse til generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes efter regnskabsårets afslutning og senest den 15. marts. Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling sker ved husstandsomdelt skrivelse med mindst 3 ugers og højest 4 ugers varsel. Der kan foretages indkaldelse pr. e-mail til en af grundejeren opgivet e-mailadresse og ved andet fælles digitalt medie. Indkaldelsen skal offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal indeholde foreløbig dagsorden. Hvis der kommer forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne skal disse fremgå af en endelig dagsorden, der skal offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen. Den endelige dagsorden kan også rekvireres direkte hos bestyrelsen. 

§ 10. Gennemførelse af generalforsamling

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen.

Der skal på generalforsamlingen alene træffes afgørelse om spørgsmål, som er optaget i den offentliggjorte dagsorden i henhold til § 9.

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte finde det formålstjenligt, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom overfor foreningens bestyrelse. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske inden 14 dage efter, at sådan begæring er fremkommet på den i foranstående bestemmelse anførte måde. Begæringen om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal angive, hvilke emner, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

§ 12. Dagsorden til ordinær generalforsamling

På den ordinære generalforsamling gælder følgende dagsorden:

1.    Valg af dirigent og referent

2.    Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

3.    Godkendelse af det reviderede regnskab med tilhørende revisionspåtegning

4.    Forslag fra medlemmerne

5.    Forslag fra bestyrelsen og fastsættelse af kontingent for det kommende år

6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer

7.    Valg af suppleanter

8.    Valg af revisor

9.    Vedligeholdelse af de grønne arealer

10.  Eventuelt

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt fremsendes til bestyrelsen, således at forslagene er bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

§ 13. Afstemning

Hvert medlem, det vil sige hvert matrikelnummer, har en stemme. Et medlem der er i restance eller har betalt sin restance senere end 7 dage før generalforsamlingen, kan ikke afgive stemme på generalforsamlingen.

Alle afstemninger afgøres ved simpel stemmeflerhed, og afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemningen ske skriftligt, når mindst 3 medlemmer kræver det.

Medlemmerne kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved fuldmagt. Hvert fremmødt medlem kan maksimalt stemme på vegne af én fuldmagt.

Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af foreningens vedtægter eller om foreningens opløsning kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og deltager i afstemningen, samt at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret halvdelen af medlemmerne, men forslaget er vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkaldes snarest muligt til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til hvor stor en del af medlemmerne, der er til stede. Fuldmagter til den første generalforsamling er gyldige også til den anden, medmindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse. Enhver ændring af vedtægterne skal, for at være gyldig, godkendes af Silkeborg kommune.

§ 14. Protokol og referat fra generalforsamlingen

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og et kort referat af de behandlede sager offentliggøres på foreningens hjemmeside. Medlemmer kan ved henvendelse til bestyrelsen få udleveret et skriftligt referat.

§ 15. Tvister

De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte træffes af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de i øvrigt måtte ændres i henhold til vedtægterne. Eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke opsættende virkning. Medlemmerne er, indtil en endelig retsafgørelse foreligger, pligtige at opfylde de pålagte pligter som beslutningerne medfører. Det være sig af økonomisk eller anden art, ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller anke skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsernes opfyldelse.

§ 16. Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en kasserer og tre medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen forskudt. Intet medlem af bestyrelsen kan sidde mere end 2 år uden at komme på valg til en generalforsamling. Fratrædende medlemmer kan genvælges. Bestyrelsen vælger selv sin formand og kasserer. Der skal vælges 2 suppleanter, der er valgt for 1 år ad gangen. Suppleanterne deltager ikke i bestyrelsesmøder, og indtræder i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem udtræder varigt. Suppleanten, der får flest stemmer, er 1. suppleant.

Et medlem, der er i restance eller har betalt sin restance senere end 7 dage før generalforsamlingen, kan ikke vælges til bestyrelsen.

§ 17. Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og drager omsorg for, at trufne beslutninger offentliggøres i et referat på foreningens hjemmeside. Referaterne er tilgængelige for medlemmerne ved henvendelse til bestyrelsen.

Bestyrelsen er berettiget til, under ansvar overfor generalforsamlingen, i nødvendigt omfang at engagere lønnet medhjælp til kontorarbejde samt til vedligeholdelse og renholdelse af fællesarealer og stier.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Dog kan generalforsamlingen, dersom det efter arbejdets karakter skønnes rimeligt, tillægge formanden og kassereren et mindre honorar. Alle godkendte og dokumenterede udgifter bliver dog dækket.

Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer udenfor bestyrelsen, idet formanden for udvalget altid skal være et bestyrelsesmedlem. Et sådant udvalg har ikke besluttende myndighed.

§ 18. Tegning af foreningen

Bestyrelsen optræder på foreningens vegne i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder, som overfor private. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med lovgivningen og de af generalforsamlingen trufne beslutninger. Foreningen tegnes i alle anliggender af minimum to medlemmer af bestyrelsen i forening, den daglige økonomiske drift administreres af kasseren.

§ 19. Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når mindst to medlemmer af bestyrelsen forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Hvis bestyrelsen på grund af udtræden af foreningen, dødsfald, flytning, umyndiggørelse, konkursbehandling eller lignende kommer til at bestå af mindre end 3 medlemmer inklusive suppleanter, skal bestyrelsen inden 4 uger indkalde til ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder.

§ 20. Økonomi

Kassereren og formanden modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af bestyrelsen godkendte udgifter. Attestation til udbetaling skal foreligge elektronisk eller skriftligt. Kassereren er ansvarlig for førelsen af alle indtægter og udgifter enten ved en godkendt kassebog eller elektronisk via et godkendt regneark samt førelse af medlemsfortegnelse. Kassereren underskriver alle kvitteringer. Kassereren og formanden er ansvarlig for, at kassebeholdningen til enhver tid indestår på konto i bank eller sparekasse.

Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 10.000, -.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 21. Opløsning

Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme for et sådant forslag med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Opløsning af foreningen og ændring af vedtægterne kan kun finde sted med Silkeborg Kommunes godkendelse. I tilfælde af foreningens opløsning fordeles foreningens nettoformue ligeligt mellem grundejerne.

Vedtaget: Silkeborg 01. november 2005

Revideret og godkendt på ekstra ordinær generalforsamling: Silkeborg 4. april 2006.

Revideret og godkendt på ordinær generalforsamling: Silkeborg 6. marts 2024.

 

Grundejerforeningens bestyrelse                      Silkeborg Kommune